cabecera-collage-pimes

ISBA manté un compromis amb les petites i mitjanes empreses per impulsar el creixement econòmic de la nostra societat. Així, per tenir la consideració de pime, s’ha de tenir un màxim de 249 treballadors, una cifra de balan inferior als 43 milions d’euros i una facturació inferior als 50 milions d’euros.

ISBA avala operacions financeres a les pimes de les Illes Balears mitjançant la línia ICO SGR 2016, o bé mitjançant els convenis que té signats amb les entitats de crèdit.

Beneficiaris: Pimes.

LÍNIA DE FINANÇAMENT ISBA CAIB

Línia de finançament ISBA CAIB 2016, adreçada a micro, petita i mitjanes empreses, que: 

 • Financin projectes d’inversió en les pimes, sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.
 • Financin operacions de liquiditat de pimes, l’activitat principal es realitzi en centres productius ubicats a les Illes Balears.

S’obre una línia de finançament de 40 milions de €, per inversió i capital circulant, per a operacions formalitzades entre el 2015.12.01 fins al 2016.11.30.

D’acord amb el reglament 800/2008 de la Comissió Europea, perquè una empresa sigui considerada PIME ha de complir els requisits següents:

 • Tenir menys de 250 treballadors.
 • Volum de facturació inferior a 50 milions d ‘€.
 • Xifra de balanç inferior a 43 milions d’euros.

La línia contempla bonificacions tant al tipus d’interès (fins a un 2%, durant els 7 primers anys de l’operació financera) com al cost de l’aval (fins al 100% durant els 4 primers anys de l’operació financera). La quantia màxima sobre la qual es calcula la bonificació és de 375.000 €, amb un màxim dels 7 primers anys de l’operació financera. Les operacions financeres es poden formalitzar tant en condicions del conveni d’ISBA amb les entitats financeres, com mitjançant la línia ICO Garantia SGR 2016.

Condicions publicades al BOIB núm 181 del 12/12/2015.

LÍNIA D’AVALS PER INVERSIÓ

 • Microcrèdits per economia social ( fins a 25.000 € ):
  • Microcrèdits per a emprenedors majors de 45 anys.
  • Microcrèdits per a emprenedors menors de 31 anys.
  • Microcrèdits per a dones empresàries
 • Innovació tecnològica
 • Emprenedors
 • Inversió pimes

 

LÍNIA D’AVALS PER A LIQUIDITAT I CIRCULANT

 • Circulant
 • Reestructuració financera

LÍNIES PER A LA SEQUERA

Línia de finançament per pal·liar els efectes de la sequera, amb un import total de 8 milions d’euros, des de 4.000€ fins a 60.000€ per agricultors i ramaders autònoms, i fins als 100.000€ per cooperatives agrícoles i SAT.

Beneficiaris

 • Agricultors, ramaders, SRM cooperatives agrícoles i SAT

Condicions econòmiques:

 1. Cost de l’aval: 1,25% anual (bonificació CAIB del 100% fins al 4t any).
 2. Despeses d’estudi: fins al 0,75%.
 3. Retenció de capital: 4% a retornar amb la cancel·lació del préstec.
 4. Tipus d’interés: Euribor – 2,5% (bonificació CAIB del 2,5%).
 5. Despeses d’obertura: 0,5%.
 6. Cancel·lació: exempta.

LÍNIES PER ENERGIES RENOVABLES

Beneficiaris

Autònoms i les petites i mitjanes empreses domiciliades o que duguin a terme un projecte d’inversió a les Illes Balears

Condicions econòmiques:

 • Cost de l’aval: 1,25% anual (bonificació CAIB del 100% fins al 4t any)
 • Despeses d’estudi: fins 0,75%
 • Retenció de capital: 4% a retornar amb la cancel·lació del préstec.
 • Tipus d’interes: conveni ISBA – EEFF / ICO Garantia SGR 2016 (bonificació CAIB del 2% al tipus d’interés).
 • Despeses d’obertura: fins al 0,75%.
 • Cancel·lació: exempta.
 • Les operaciones financeres es poden formalitzar tant en condicions del conveni d’ISBA amb les entitats financeres, com mitjançant la línia ICO Ganrantía SGR 2016.
 • Documentació Societats / Documentació Autónoms

AVALS D’INVERSIÓ

Els avals d’inversió d’ISBA per pimes poden arribar als 750.000€, per invertir en actius fixos de l’empresa com maquinària, instal·lacions, mitjans de transport o la posada en marxa de nous projectes, entre d’altres.

Condicions econòmiques:

 1. Cost de l’aval: 1,25% anual.
 2. Despeses d’estudi: 0,75%.
 3. Retenció de capital: 4% a retornar la cancel·lació del préstec.
 4. Tipus d’interés: Euribor – 2,5% a 4,5%.
 5. Despeses d’obertura: 0,75%.
 6. Cancel·lació: exempta.

AVALS DE CIRCULANT

A ISBA oferim liquiditat immediata per les necessitats de tresoreria a curt termini, per cobrir desfases entre cobraments i pagamaents, ja siguin a proveïdors, nómines o altres despeses corrents.

Condicions econòmiques:

 1. Cost de l’aval: 1,25% anual.
 2. Despeses d’estudi: 0,75%.
 3. Retenció de capital: 4% a retornar amb la cancel·lació del préstec.
 4. Tipus d’interés: Euribor – 2,5% a 4,5%.
 5. Despeses d’obertura: 0,75%.
 6. Cancel·lació: exempta.

REESTRUCTURACIÓ

Un compromís d’ISBA amb ls pimes és la conversió de deute a curt termini per deute a llarg termini, per dotar a l’empresa d’una menor càrrega financera a cuert termini. L’import màxim de finançament per beneficiari serà de 750.000€ a l’any, amb uns terminis d’amortizatció de 3 a 15 anys.

Condicions económiques:

 1. Cost de l’aval: 1,75% anual.
 2. Despeses d’estudi: 0,75%.
 3. Retenció de capital: 4% a retornar amb la cancel·lació del préstec.
 4. Tipus d0nterès:  a negociar amb l’entitat financera.
 5. Despeses d’obertura: 0,75%.

AVALS TÉCNICS

Els avals técnics són fiances per garantir les obligacions de l’empresa en fron d’un tercer. Aquest avals són entregats amb un termini màxim.

Condicions econòmiques:

 1. Cost de l’aval: 0,75% anual.
 2. Despeses d’estudi: 0,75%.
 3. Retenció del capital: 1% a retornar amb la cancel·lació del préstec.
 4. Despeses d’obertura: 0,10% anual (o un mínim de 6€ en avals per licitacions provisionals).