INFORMACIÓ – De conformitat amb el que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les dades personals que es recullen en aquesta web mitjançant els formularis sol·licitats i en la documentació requerida, s’incorporaran a fitxers titularitat d’ISBA SGR

FINALITAT DELS TRACTAMENTS – Les dades proporcionades seran tractades amb les següents finalitats:

CONTACTE I CONSULTES: Les dades personals proporcionades mitjançant el formulari de contacte o en les consultes que formuli, seran tractats per a l’atenció de les seves consultes, així com per millorar la qualitat del web i dels nostres serveis.
USUARIS WEB REGISTRATS: Les dades personals proporcionades mitjançant el formulari d’alta d’usuari, seran tractades per al control i la gestió de la relació amb els interessats, així com per a l’administració, la gestió i el control de la Web i de les seves àrees d’accés restringit i per a fins estadístics. Un cop registrat a la web, l’usuari podrà consultar el seu compte, així com accedir al seu perfil i actualitzar la informació que va proporcionar en el moment del seu registre.
SOL·LICITUD D’AVAL: Les dades personals proporcionades mitjançant els formularis de sol·licitud d’aval i en la documentació requerida per a la tramitació de la sol·licitud, seran tractades per a la tramitació de la seva sol·licitud, l’estudi de l’operació, així com per al control i la gestió administrativa i econòmica de l’aval sol·licitat i dels seus serveis accessoris. Igualment, les dades seran tractades amb finalitats estadístiques.
ADRECES IP: La dada d’adreça IP serà tractat per permetre la connexió a la web, detectar aspectes de millora en la web i amb finalitats estadístiques.

CONSERVACIÓ DE DADES – El termini de conservació de les dades proporcionades serà el següent

CONTACTE I CONSULTES: Les dades proporcionades mitjançant el formulari de contactes o en consultes, es mantindran durant un període de dos anys a comptar des de l’últim contacte o consulta realitzada.
USUARIS WEB REGISTRATS: Les dades proporcionades mitjançant el formulari d’alta d’usuari web, es mantindran fins a la sol·licitud de baixa d’usuari realitzat a la pròpia pàgina o transcorreguts dos anys des de l’última acció realitzada a través de l’usuari.
SOL·LICITUD D’AVAL: Les dades proporcionades per a la sol·licitud d’aval, seran conservades durant 10 anys a comptar de la finalització de l’operació, tot i que la sol·licitud d’aval hagi estat denegada, en aplicació de l’art. 26 del RD 304/2014, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
ADRECES IP: La dada d’adreça IP es mantindrà fins a un termini màxim de dos anys des de la data de navegació.

CESSIONS PREVISTES – En general, les dades personals tractades per l’activitat a la web, només seran comunicades a tercers en compliment d’obligacions legals o amb el previ consentiment dels interessats.

En particular, respecte a les dades de sol·licitud d’aval, el sol·licitant autoritza expressament a ISBA SGR perquè pugui traslladar a l’entitat financera escollida per aquest, les valoracions i / o conclusions internes que ISBA SGR determini sobre la seva qualitat creditícia, així com la documentació enviada per la seva anàlisi, pel mateix sol·licitant a ISBA SGR. Tot això amb la finalitat que l’entitat financera pugui valorar adequadament la seva participació en el finançament sol·licitat.

Igualment, el sol·licitant autoritza expressament a ISBA SGR, al fet que les dades facilitades siguin cedits a la Companyia Espanyola de Reafiançament, SA, (CERSA), en el cas que sigui necessari realitzar alguna consulta sobre possible refinançament per part de CERSA.

CONSULTA DE FITXERS EXTERNS – Respecte als sol·licitants d’aval, només als efectes d’analitzar la seva solvència econòmica, ISBA SGR, pot consultar fitxers relatius al compliment o incompliment d’obligacions dineràries, com ara EINFORMA, ASNEF-EQUIFAX o CIRBE. A l’efecte del previst per l’Art. 42.2. del Reglament de Desenvolupament de la LOPD, s’informa els signants que tenen el dret a consultar aquests fitxers.

NEWSLETTER I TRACTAMENT DE DADES AMB FINS COMERCIALS – Si així ho ha manifestat en el moment de proporcionar la seva informació personal o si s’ha donat d’alta a la nostra newsletter, les seves dades seran tractades per informar de forma personalitzada, per qualsevol mitjà, fins i tot electrònics o telefònics, sobre productes o serveis oferts per l’entitat que, per naturalesa jurídica, seran relatius a les activitats pròpies de les societats de garantia recíproca. En qualsevol moment, vostè podrà revocar el seu consentiment per a les finalitats abans assenyalades segons més baix s’indica a l’apartat “Drets de l’Interessat”.

DRETS DE L’INTERESSAT – Els afectats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit acompanyat d’una còpia del seu D.N.I. i remès a: A / A Director d’Administració, ISBA SGR, C / Genil 30 baixos, 07009, Palma de Mallorca.

Per sol·licitar la seva baixa dels tractaments amb fins comercials pot enviar un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: accioncomercial@isbasgr.es

DADES DE TERCERS – En cas de proporcionar dades personals de tercers, vostè es compromet a informar i demanar el consentiment dels interessats respecte als extrems anteriorment assenyalats, amb caràcter previ a aquesta comunicació.

ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT – reservem el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o sobre el tractament de les seves dades, pot contactar amb nosaltres a l’adreça abans esmentada.