+ Informació

Tens una bona idea per muntar la teva pròpia empresa però no saps per on començar?

Des d’ISBA facilitem l’accés al finançament necessari per posar en marxa l’empresa.

PASSOS A SEGUIR PER SOLICITAR L’AVAL

1. Definir el model de negoci

La primera passa és saber exactament què és el que vols oferir al mercat, és a dir, quina serà la teva activitat principal, com definiràs i diferenciaràs els teus productes o serveis enfront a la competència o quins seran els teus clients.

2. Pla d’empresa

Per tenir una visió més objectiva del teu negoci i poder determinar la seva viabilitat, és fonamental elaborar un pla d’empresa. El pla d’empresa ha d’incloure com a mínim la següent informació: descripció detallada del projecte, experiència i formació de l’emprenedor, pla d’inversió/finançament, pla de recursos humans, competència existent en el sector, i una previsió d’ingressos i despeses a tres anys vista. Enllaç a SEERF

3. Presentació del projecte

Has de demanar cita a ISBA i presentar tota la documentació necessària per que el nostre equip pugui valorar i analitzar l’operació.

4. Estudi de l’operació

A ISBA el pla d’empresa és analitzat amb detall, juntament amb tota la documentació presentada. Una vegada analitzat, es presenta davant la comissió executiva d’ISBA, per prendre la decisió final sobre l’operació.

5. Aprovació de l’operació

Una vegada aprovada l’operació per part de la comissió executiva d’ISBA, es comunica amb l’entitat bancària i es formalitza l’operació de l’aval mitjançant una firma davant notari.

6. Condicions económiques

 1. Cost de l’aval: 1,25 % anual (bonificación CAIB del 100%).

 2. Despeses d’estudi: fins al 0,75%.

 3. Retención del capital: 4 % (a retornar en cancel·lar el préstec).

 4. Tipus d’interès: Euribor + ( 2,5 % – 4,5 %).

 5. Despeses d’obertura: fins al 0,75%.

 6. Cancel·lació: exempta. 

+ Informació

Els treballadors autònoms constitueixen un element clau per a l’economia de les nostres illes, ja que molts dels socis d’ISBA són treballadors per compte propi. Així, des d’ISBA oferim als autònoms la possibilitat d’avalar operacions financeres mitjançant els convenis que la societat té signats amb les entitats de crèdit.

I si fa més de cinc anys que ets autònom, ISBA et facilita els tràmits mitjançant l’autònom express amb tan sols 72 hores.

Condicions econòmiques:

 1. Cost de l’aval: 1,25% anual.
 2. Despeses d’estudi: 0,75%.
 3. Retenció de capital: 4% a tornar amb la cancel·lació del préstec.

A continuació, descarrega la documentació de les diferents entitats:

+ Informació

ISBA manté un compromis amb les petites i mitjanes empreses per impulsar el creixement econòmic de la nostra societat. Així, per tenir la consideració de pime, s’ha de tenir un màxim de 249 treballadors, una cifra de balan inferior als 43 milions d’euros i una facturació inferior als 50 milions d’euros.

ISBA avala operacions financeres a les pimes de les Illes Balears mitjançant la línia ICO SGR 2017, o bé mitjançant els convenis que té signats amb les entitats de crèdit.

LÍNIES ISBA CAIB

Línia de finançament ISBA CAIB, adreçada a micro, petita i mitjanes empreses, que: 

 • Financin projectes d’inversió en les pimes, sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.
 • Financin operacions de liquiditat de pimes, l’activitat principal es realitzi en centres productius ubicats a les Illes Balears.

S’obre una línia de finançament de 40 milions de €, per inversió i capital circulant, per a operacions formalitzades entre l’1 de desembre del 2016 i el 30 de novembre del 2017.

D’acord amb el reglament 800/2008 de la Comissió Europea, perquè una empresa sigui considerada PIME ha de complir els requisits següents:

 • Tenir menys de 250 treballadors.
 • Volum de facturació inferior a 50 milions d’euros.
 • Xifra de balanç inferior a 43 milions d’euros.

La línia contempla bonificacions tant al tipus d’interès (fins a un 2%, durant els 7 primers anys de l’operació financera) com al cost de l’aval (fins al 100% durant els 4 primers anys de l’operació financera). La quantia màxima sobre la qual es calcula la bonificació és de 375.000 €, amb un màxim dels 7 primers anys de l’operació financera. Les operacions financeres es poden formalitzar tant en condicions del conveni d’ISBA amb les entitats financeres, com mitjançant la línia ICO Garantia SGR 2017.

Condicions publicades al BOIB nº 160, de 22/12/2016.

Línia d’avals per Inversió

 • Microcrèdits per economia social ( fins a 25.000 € ):
  • Microcrèdits per a emprenedors majors de 45 anys.
  • Microcrèdits per a emprenedors menors de 31 anys.
  • Microcrèdits per a dones empresàries
 • Innovació tecnològica
 • Emprenedors
 • Inversió pimes

Línia d’avals per a Liquiditat i Circulant

 • Circulant
 • Reestructuració financera

AVALS D'INVERSIÓ

Els avals d’inversió d’ISBA per pimes poden arribar als 750.000€, per invertir en actius fixos de l’empresa com maquinària, instal·lacions, mitjans de transport o la posada en marxa de nous projectes, entre d’altres.

Condicions econòmiques:

 1. Cost de l’aval: 1,25% anual.
 2. Despeses d’estudi: 0,75%.
 3. Retenció de capital: 4% a retornar la cancel·lació del préstec.
 4. Tipus d’interés: Euribor – 2,5% a 4,5%.
 5. Despeses d’obertura: 0,75%.
 6. Cancel·lació: exempta.

AVALS DE CIRCULANT

A ISBA oferim liquiditat immediata per les necessitats de tresoreria a curt termini, per cobrir desfases entre cobraments i pagamaents, ja siguin a proveïdors, nómines o altres despeses corrents.

Condicions econòmiques:

 1. Cost de l’aval: 1,25% anual.
 2. Despeses d’estudi: 0,75%.
 3. Retenció de capital: 4% a retornar amb la cancel·lació del préstec.
 4. Tipus d’interés: Euribor – 2,5% a 4,5%.
 5. Despeses d’obertura: 0,75%.
 6. Cancel·lació: exempta.

AVALS TÉCNICS

Els avals técnics són fiances per garantir les obligacions de l’empresa en fron d’un tercer. Aquest avals són entregats amb un termini màxim.

Condicions econòmiques:

 1. Cost de l’aval: 0,75% anual.
 2. Despeses d’estudi: 0,75%.
 3. Retenció del capital: 1% a retornar amb la cancel·lació del préstec.
 4. Despeses d’obertura: 0,10% anual (o un mínim de 6€ en avals per licitacions provisionals).

LÍNIA DE FINANCIACIÓ PER A ENERGIES RENOVABLES

Autònoms i les petites i mitjanes empreses domiciliades o que duguin a terme un projecte d’inversió a les Illes Balears

Condicions econòmiques:

 • Cost de l’aval: 1,25% anual (bonificació CAIB del 100% fins al 4t any)
 • Despeses d’estudi: fins 0,75%
 • Retenció de capital: 4% a retornar amb la cancel·lació del préstec.
 • Tipus d’interes: conveni ISBA – EEFF / ICO Garantia SGR 2017 (bonificació CAIB del 2% al tipus d’interés).
 • Despeses d’obertura: fins al 0,75%.
 • Cancel·lació: exempta.
 • Les operaciones financeres es poden formalitzar tant en condicions del conveni d’ISBA amb les entitats financeres, com mitjançant la línia ICO Garantia SGR 2017.
 • Documentació Societats / Documentació Autónoms

REESTRUCTURACIÓ

Un compromís d’ISBA amb les pimes és la conversió de deute a curt termini per deute a llarg termini, per dotar a l’empresa d’una menor càrrega financera a cuert termini. L’import màxim de finançament per beneficiari serà de 750.000€ a l’any, amb uns terminis d’amortizatció de 3 a 15 anys.

Condicions económiques:

 1. Cost de l’aval: 1,75% anual.
 2. Despeses d’estudi: 0,75%.
 3. Retenció de capital: 4% a retornar amb la cancel·lació del préstec.
 4. Tipus donterès:  a negociar amb l’entitat financera.
 5. Despeses d’obertura: 0,75%.